Paintstar contextual image Paintstar contextual image purple background blue background red background yellow background
Configurator

Diluant pentru marcaj rutier - 0.9L

Cod produs: DILMR09
18.74 Lei (TVA inclus)

Descriere produs

Este un amestec de solventi organici, cu compozitie si volatilitate controlate, bine echilibrate, astfel incat sa permita aducerea la vascozitatea de aplicare a produselor de acoperire.

Domenii de utilizare

Se foloseste pentru aducerea la vascozitatea de aplicare a produselor de acoperire pe baza de rasini alchidice, ca agent de curatare a echipamentului de aplicare, pentru degresarea suprafetelor inainte de vopsire.

Caracteristici tehnice

 • Aspect: lichid omogen, transparent, fara impuritati mecanice.
 • Densitate relativa la 20°C: 0,80 ± 0,015 g/cm³ (STAS 35/1981).
 • Culoare: max 64 mg K2Cr2O7/l (STAS 5285-64).
 • Indice de aciditate: 1 cm³sol.KOH (STAS 5106-73, met IV).
 • Interval de distilare: 120 - 200°C (STAS 9161/1981 ; SR ISO 918-94).
 • Volatilitate relativa: max 50 (PSCL-MC-056).
 • Indice de refractie, nD²º: 1,440 ± 0,015 (SR 7573 :1995).
 • Punct de inflamabilitate: min 22°C (SR EN 456 :2002).

Ambalare, transport, depozitare, termen de valabilitate

Ambalare

 • Ambalaj: 500ml; 1l.

Marcare

 • Numele producatorului
 • Denumire material
 • Tip, culoare
 • Lot
 • Data fabricatiei/expirarii
 • Volum nominal/cantitate neta.

Depozitare si transport

 • Se depoziteaza in spatii uscate, aerisite, ferite de radiatii solare si intemperii, in absenta oricaror surse de aprindere la temperaturi cuprinse intre 5 - 25°C. Transport neexpus la radiatii solare si intemperii la temperaturi de minim 5°C.

Termen de valabilitate

36 luni de la data fabricatiei, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

Masuri de securitate si igiena

Se interzice:

 • Utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme normelor in vigoare referitoare la medii cu substante inflamabile.
 • Prezenta surselor de foc deschis(scantei, flacari, fumat).
 • Contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele.
 • Inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor.
 • Ingerarea produsului.

Stingere incendii:

CO2, praf chimic, nisip.

A nu se utiliza jet de apa concentrat pe suprafata produsului. Apa se utilizeaza numai pentru protectie prin racire.

Fraze de pericol

Aquatic Chronic 2: H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Asp. Tox. 1: H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
Flam. Liq. 3: H226 - Lichid şi vapori inflamabili.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoacă iritarea pielii.
STOT SE 3: H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

Fraze de precauţie

P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă.
P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P370+P378: în caz de incendiu: A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge.
P403+P233: A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.
P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje.

CATEGORII