Paintstar contextual image Paintstar contextual image purple background blue background red background yellow background
Configurator

Diluant universal tip 509

de la 8.00 Lei (TVA inclus)

Descriere produs

Este un amestec de solventi organici, cu compozitie si volatilitate controlate, bine echilibrate, astfel incat sa permita aducerea la vascozitatea de aplicare a produselor de acoperire.

Domenii de utilizare

Se foloseste pentru aducerea la vascozitatea de aplicare a produselor de acoperire pe baza de rasini alchidice, ca agent de curatare a echipamentului de aplicare, pentru degresarea suprafetelor inainte de vopsire.

Caracteristici tehnice

 • Aspect: lichid omogen, transparent, fara impuritati mecanice.
 • Densitate relativa la 20°C: 0,80 ± 0,015 g/cm³ (STAS 35/1981).
 • Culoare: max 64 mg K2Cr2O7/l (STAS 5285-64).
 • Indice de aciditate: 1 cm³sol.KOH (STAS 5106-73, met IV).
 • Interval de distilare: 120 - 200°C (STAS 9161/1981 ; SR ISO 918-94).
 • Volatilitate relativa: max 50 (PSCL-MC-056).
 • Indice de refractie, nD²º: 1,440 ± 0,015 (SR 7573 :1995).
 • Punct de inflamabilitate: min 22°C (SR EN 456 :2002).

Ambalare, transport, depozitare, termen de valabilitate

Ambalare

 • Ambalaj: 500ml; 1l.

Marcare

 • Numele producatorului
 • Denumire material
 • Tip, culoare
 • Lot
 • Data fabricatiei/expirarii
 • Volum nominal/cantitate neta.

Depozitare si transport

 • Se depoziteaza in spatii uscate, aerisite, ferite de radiatii solare si intemperii, in absenta oricaror surse de aprindere la temperaturi cuprinse intre 5 - 25°C. Transport neexpus la radiatii solare si intemperii la temperaturi de minim 5°C.

Termen de valabilitate

36 luni de la data fabricatiei, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

Masuri de securitate si igiena

Se interzice:

 • Utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme normelor in vigoare referitoare la medii cu substante inflamabile.
 • Prezenta surselor de foc deschis(scantei, flacari, fumat).
 • Contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele.
 • Inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor.
 • Ingerarea produsului.

Stingere incendii:

CO2, praf chimic, nisip.

A nu se utiliza jet de apa concentrat pe suprafata produsului. Apa se utilizeaza numai pentru protectie prin racire.

Fraze de pericol

Aquatic Chronic 2: H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Asp. Tox. 1: H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
Flam. Liq. 3: H226 - Lichid şi vapori inflamabili.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoacă iritarea pielii.
STOT SE 3: H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

Fraze de precauţie

P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă.
P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P370+P378: în caz de incendiu: A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge.
P403+P233: A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.
P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje.

DILUANT STARSOLV TIP D 509

COV limita UE g/l : 850 - 200

COV produs, max g/l : 850

CATEGORII