Paintstar contextual image Paintstar contextual image purple background blue background red background yellow background
Configurator

Diluant Nitro - 0.9L

Cod produs: DN09
24.10 Lei (TVA inclus)

Prezentare si compozitie

Diluantul nitro este un amestec de hidrocarburi aromatice,esteri si cetone utilizat pentru reglarea vascozitatii vopselelor, grundurilor, emailurilor, lacurilor alchidice si lacurilor nitro combinate (pe baza de rasini alchidice si derivato nitrocelulozici), precum si la degresarea suprafetelor metalice si curatarea echipamentelor de lucru.

Date tehnice

Aspect: lichid limpede incolor

Densitate: g/cm3(20+/-0.5) C  Max 0.88

Interval de distilare: 65-155 C

Indice de aciditate: 5 mg KOH/g

Punct de inflamabilitate: >18

Mod de utilizare

Se adauga sub agitare,respectand proprotiile indicate in specificatia tehnica a acestuia.

Termen de valabilitate

24 de luni de la data fabricatiei,in ambalajul original,sigilat,inchis etans in conditiile respectarii regulilor de transport si depozitare.

Ambalare, depozitare, transport

Ambalare: Produsul se ambaleaza in recipient din metal inchise etans avand capacitate de 0.9l si 5l.

Transport si depozitare: In ambalajul original inchis etans,in spatii acoperite si bine ventilate, neexpus la intemperii, radiatii solare sau alte surse de caldura si aprindere, la temperature intre 5-30 C. Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, distrugere reziduuri se vor face aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protective a muncii si igiena sanitara in vigoare, corespunzatoare produselor inflamabile.

Masuri de securitate

Produsul se utilizeaza in locuri cu ventilatie sau aerisire corespunzatoare, departe de orice sursa de aprindere cu respectarea normelor de protective recomandate la lucrul cu stante inflamabile si nocive.

Dupa golire, ambalajele se elimina la un centru de colectare a deseurilor periculoase.

Agenti de stingere recomandati

CO2, pulbere chimica, spuma mecanica, nisip.

Agenti de nstingere interzisi

apa, apa imbunatatita chimic. Apa se utilizeaza numai pentru protective prin racier.

Clasificare

preparat nociv si foarte inflamabil.

ATENTIE! Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.

Elemente pentru etichetă

Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):

Pericol

Fraze de pericol

Asp. Tox. 1: H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
Eye Irrit. 2: H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Flam. Liq. 2: H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili.
Repr. 2: H361d - Susceptibil de a dăuna fătului.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoacă iritarea pielii.
STOT RE 2: H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
STOT SE 3: H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

Fraze de precauţie

P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă.
P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
P370+P378: în caz de incendiu: A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge.
P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje.

CATEGORII